Basic Knowledge of Child Development

Căn bản về sự Phát Triển của Trẻ Em

Status: Held

Saturday March 9th, 2013 9 a.m. — 11 a.m.

DISCLAIMER: It is your responsibility to verify that the training sessions you select will meet your licensing or professional development needs.

Sự huấn luyện này sẽ chú trọng và duyệt xét lý thuyết căn bản về sự phát triển cuả trẻ em, kể cả các lý thuyết gia lỗi lạc trong lãnh vực khởi đầu cuả thời thơ ấu. Chúng tôi sẽ thảo luận cách thức lý thuyết có thể hỗ trợ và cải tiến công việc hàng ngày của quý vị đối với trẻ em.

The above map is provided as a convenience and might not accurately reflect the location of this training event. Clicking on this map will load the given address in Google Maps.